ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ολοκληρώθηκε η 4η Επιμορφωτική Συνάντηση για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Tech to Teach” της Δ.Δ.Ε Τρικάλων

Ολοκληρώθηκε η 4η Επιμορφωτική Συνάντηση για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Tech to Teach” της Δ.Δ.Ε Τρικάλων

Η 4η επιμορφωτική συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “Tech to Teach” και κωδικό KA220-SCH-000032769 της Δ.Δ.Ε Τρικάλων πραγματοποιήθηκε στα Σκόπια της Βόρειας Μακεδονίας από 09-16 Σεπτεμβρίου 2023 και φιλοξενήθηκε από το πρότυπο λύκειο SUGS “Zef Lush Marku”.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η αύξηση της ψηφιακής ικανότητας των εκπαιδευτικών σε ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και η χρήση ψηφιακών εφαρμογών σε όλα τα μαθήματα με μια διεπιστημονική προσέγγιση. Στην 4η δραστηριότητα ολοκληρώθηκε η προκαταρκτική προετοιμασία του «Οδηγού Διδασκαλίας για Εκπαιδευτικούς με χρήση Τεχνολογίας».

Οι συμμετέχοντες εργάστηκαν για τη δημιουργία ενός οδηγού για εκπαιδευτικούς για την υποστήριξη της ενεργητικής μάθησης με βάση την τεχνολογία. Στο πλαίσιο αυτό, ανταλλάχθηκαν ιδέες για τη δομή και το περιεχόμενο του οδηγού και ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες για την συγγραφή.

Νέα Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Απόσπασης Εκπαιδευτικών, Εξαιρουμένων των Ετήσιων κάθε φορά Προσκλήσεων Υποβολής Αιτήσεων Απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και σε Φορείς και Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ

Νέα Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Απόσπασης Εκπαιδευτικών, Εξαιρουμένων των Ετήσιων κάθε φορά Προσκλήσεων Υποβολής Αιτήσεων Απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και σε Φορείς και Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ

Σας ενημερώνουμε ότι στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/) δίνεται πλέον η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι επιθυμούν να αιτηθούν απόσπαση από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και σε φορείς/υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ, για επιγενόμενους λόγους, πέραν των προθεσμιών που ορίζονται στις προσκλήσεις που εκδίδονται κάθε έτος, να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά.

Υποβολή αίτησης με οποιαδήποτε άλλο τρόπο δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Ένταξη στον Πίνακα και Δήλωσης Μουσικών Σχολείων Εμπειροτεχνών Ιδιωτών Μουσικών (ΕΜ16) για το Σχολικό Έτος 2023-2024

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Ένταξη στον Πίνακα και Δήλωσης Μουσικών Σχολείων Εμπειροτεχνών Ιδιωτών Μουσικών (ΕΜ16) για το Σχολικό Έτος 2023-2024

Καλούνται οι εμπειροτέχνες ιδιώτες μουσικοί, που έχουν γνώση των αντίστοιχων παραδοσιακών οργάνων [παρ. 6β άρθρου 20 του ν. 3475/2006 (Α΄146), που εξακολουθεί να ισχύει (παρ. 5, άρθρου 28, του ν. 4521/2018, Α΄ 38)], εφόσον επιθυμούν να προσληφθούν, με ωριαία αντιμισθία στα Μουσικά Σχολεία, να υποβάλουν αίτηση-δήλωση, για το σχολικό έτος 2023-2024, από την Πέμπτη 21 έως και την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023, στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ).

Προκήρυξη-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) καθώς και Υπεύθυνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Προκήρυξη-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) καθώς και Υπεύθυνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων που έχουν τα νόμιμα προσόντα και τις προϋποθέσεις (άρθρο 31 του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ. Α΄/03-08-2021) και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων, καθώς και Υποδιευθυντών/ντριών Ε.Κ. και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ., να υποβάλουν αιτήσεις υποψηφιότητας οι οποίες θα συνοδεύονται από τα αναφερόμενα δικαιολογητικά (άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. Φ.361.22/68/100287/Ε3/2023 (ΦΕΚ 5426/τ. Β΄/14-09-2023) Υ.Α., στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων από την Πέμπτη 21/09/2023 έως και την Δευτέρα 02/10/2023, αυτοπροσώπως ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο email : mail@dide.tri.sch.gr.

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά Σχολικών Μονάδων Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής για το Διδακτικό Έτος 2023-2024

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά Σχολικών Μονάδων Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής για το Διδακτικό Έτος 2023-2024

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την αριθμ. 16η/18-09-2023 πράξη του, προτείνει την τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων της Δ.Ε. Τρικάλων. Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στον πίνακα να αναλάβουν υπηρεσία στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες στις 19-09-2023.

Μη διεξαγωγή μαθημάτων στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας από 18.9.2023 μέχρι 22.9.2023

Μη διεξαγωγή μαθημάτων στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας από 18.9.2023 μέχρι 22.9.2023

Σύμφωνα με την συνημμένη απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας,τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας δεν θα διεξαχθούν από 18.9.2023 μέχρι και 22.9.2023 λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Πρόγραμμα Επιτόπιων Επισκέψεων/Συναντήσεων Ειδικών του Κέντρου Παιδοψυχικής Υγιεινής για την Υποστήριξη Εκπαιδευτικών και Γονέων Θεσσαλίας

Πρόγραμμα Επιτόπιων Επισκέψεων/Συναντήσεων Ειδικών του Κέντρου Παιδοψυχικής Υγιεινής για την Υποστήριξη Εκπαιδευτικών και Γονέων Θεσσαλίας

Το Σάββατο 16-9-2023 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρικκαίων «Αθανάσιος Τριγώνης», από τις 11:00 έως τις 12:30 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση-ενημέρωση για την υποστήριξη εκπαιδευτικών, γονέων και κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για τη διαχείριση των κρίσεων, του στρες και του τραυματικού άγχους από κλιμάκια Ειδικών Ψυχολόγων του Κέντρου Παιδοψυχικής Υγιεινής, μετά από πρωτοβουλία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να στηρίξουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες στις δύσκολες στιγμές που διανύουμε.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Διάθεση Ελεύθερων-Δεσμευμένων Θέσεων Μαθητείας για το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ 2023-2024 απο Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα

Διάθεση Ελεύθερων-Δεσμευμένων Θέσεων Μαθητείας για το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ 2023-2024 απο Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα

Η ηλεκτρονική καταχώριση για διάθεση ελεύθερων θέσεων μαθητείας στο "Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας 2023-2024" από φορείς του Ιδιωτικού Τομέα θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 17/09/2023 και ώρα 23:59. Η ηλεκτρονική καταχώριση δεσμευμένων θέσεων θα συνεχιστεί υπό προϋποθέσεις μέχρι και την λήξη των εγγραφών των μαθητευομένων.

Υπάρχει αναλυτικός «Οδηγός για την υποβολή θέσεων Μαθητείας»

Κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να προσφέρει θέσεις Μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας 2023-2024, θα πρέπει αρχικά να συνδεθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Μαθητείας: https://e-mathiteia.minedu.gov.gr

Η σύνδεση μπορεί να γίνει με δύο εναλλακτικούς τρόπους:

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση των υποψηφίων/πληγέντων του δυστυχήματος των Τεμπών

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση των υποψηφίων/πληγέντων του δυστυχήματος των Τεμπών

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι ως την Παρασκευή 15-9-2023, όσοι δικαιούχοι υποψήφιοι/πληγέντες του δυστυχήματος των Τεμπών είχαν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πρέπει να υποβάλουν νέο μηχανογραφικό δελτίο, για την εφαρμογή των ευνοϊκών ρυθμίσεων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό τους δελτίο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://exams.it.minedu.gov.gr,  χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που είχαν χρησιμοποιήσει για την υποβολή του πρώτου μηχανογραφικού δελτίου τους. 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Τοποθέτηση σε Κενές και Κενούμενες Θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Τοποθέτηση σε Κενές και Κενούμενες Θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης

Καλούνται οι απομείναντες εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης όλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που δεν έχουν ήδη τοποθετηθεί σε θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης, και οι οποίοι επιθυμούν να τοποθετηθούν στις παρακάτω κενές και κενούμενες θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης του κλάδου τους, να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης, μέχρι την Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2023.