Γνωστοποίηση δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ΄ αριθμ.Φ.251/139828/Α5/6-12-2023 (ΦΕΚ 7022 Β΄/13-12-2023) Υ. Α. που αφορά συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων