Ονομαστικός Χαρακτηρισμός Υπεραρίθμων και Ρύθμιση Υπεραριθμίας

Ονομαστικός Χαρακτηρισμός Υπεραρίθμων και Ρύθμιση Υπεραριθμίας

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, με την 9η/08-07-2016 Πράξη του, ανακοινοποίησε τον πίνακα οργανικών υπεραριθμιών και κενών στα σχολεία αρμοδιότητάς του.
Ταυτόχρονα, χαρακτήρισε ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς σε σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς του για το σχολικό έτος 2016-2017.