Ανακοινοποίηση του Πίνακα Ονομαστικών Υπεραριθμιών και Οργανικές Τοποθετήσεις

Ανακοινοποίηση του Πίνακα Ονομαστικών Υπεραριθμιών και Οργανικές Τοποθετήσεις

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, με την 10η/15-7-2016 Πράξη του, ανακοινοποίησε τον πίνακα με τον ονομαστικό χαρακτηρισμό υπεραρίθμων στα σχολεία αρμοδιότητάς του.
Επίσης, τοποθέτησε εκπαιδευτικούς σε οργανικά κενά, ύστερα από ρύθμιση υπεραριθμίας.