Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Υπευθύνου ΕΚΦΕ Δ.Δ.Ε. Τρικάλων

Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Υπευθύνου ΕΚΦΕ Δ.Δ.Ε. Τρικάλων

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, με την 3η/11-2-2019 Πράξη του, κατήρτισε και ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης δεκτών υποψηφίων για τη θέση Υπευθύνου ΕΚΦΕ της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων.

Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν έως 22/02/2019 στη γραμματεία του ΠΥΣΔΕ.