Ανάθεση Άσκησης Καθηκόντων σε Αναπληρωτές Υποδιευθυντές, Διευθυντές και Τοποθέτηση σε Κενούμενες Θέσεις Υποδιευθυντών