Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΦΕΚ 3630/Β/31-8-2020 για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19, παρακαλούνται οι εν δυνάμει επισκέπτες της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων να λάβουν υπόψη τους τα αναγραφόμενα ΕΔΩ

ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Οι αναφερόμενοι στον πίνακα εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν στα σχολεία που αναγράφονται την 1η Σεπτεμβρίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ-ΕΠΕΙΓΟΝ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 2020-2021

ΠΡΟΣΟΧΗ-ΕΠΕΙΓΟΝ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 2020-2021

Σύμφωνα με την υπ' αρ.108390/Ε1/21-8-2020 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, η ανάληψη υπηρεσίας, η σύμβαση καθώς και η κατάθεση των δικαιολογητικών πρόσληψης θα γίνουν στα σχολεία κύριας τοποθέτησης.Η απόφαση τοποθέτησης θα εκδοθεί πριν την ανάληψη υπηρεσίας και την υπογραφή της σύμβασης.

Οι αναπληρωτές οφείλουν να συμπληρώσουν την αίτηση τοποθέτησης και μείωσης ωραρίου (εφόσον δικαιούνται) την ημέρα  έκδοσης της Απόφασης Πρόσληψης και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο mail της Δ/νσης. Η αίτηση τοποθέτησης συνεπάγεται αποδοχή της θέσης.

Με την ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει επίσης να αποσταλεί αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας-μεταπτυχιακού-διδακτορικού, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.