Αρθρα μαθηματικής παιδείας του Δημητρίου Ντρίζου

Νο
Άρθρα μαθηματικής παιδείας
Προβολές
1Πυθαγόρειες Τριάδες (Pythagorean Triples): από την ανακάλυψη μιας "κανονικότητας" στη διατύπωση και την απόδειξη μιας πρότασης (Εισήγηση των Δ. Ντρίζου – Σ. Σαμορέλη και Εμ. Κοβάνογλου στο 34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας))
2Θεματικές Διαδρομές στην Ανάλυση: Μια πορεία από τον Διαφορικό στον Ολοκληρωτικό Λογισμό (Άρθρο στον Ευκλείδη Β΄ των Γιάννη Λουριδά και Δημήτρη Ντρίζου)
3Στοχεύοντας στην ανάπτυξη μιας διερευνητικής τάξης στο πλαίσιο της διδασκαλίας των μαθηματικών στο Λύκειο
4Εξισωτές Τριγώνου (Triangle Equalizers) Δημήτρης Ντρίζος και Γιώργος Ρίζος
5Θεώρημα Bolzano: Μια διδακτική προσέγγιση στη βάση της αλληλεπίδρασης των Μαθηματικών και του Προγραμματισμού
6Γεωμετρική Έρευνα πάνω στη θεωρία των παραλλήλων του N. Lobachevsky
7Μια αλγοριθμική προσέγγιση του θεωρήματος Bolzano
8Μέγιστα και Ελάχιστα ως εφαρμογή της μεθόδου συμπλήρωσης τετραγώνου
9Πλεονεκτήματα της γεωμετρικής αναπαράστασης των μαθηματικών εννοιών: Η απόδειξη του θεωρήματος Μέσης Τιμής του Διαφορικού Λογισμού για συναρτήσεις μιας ή δύο πραγματικών μεταβλητών
10Διδακτική αξιοποίηση προβλημάτων επαγωγικής συλλογιστικής στο πλαίσιο ανάπτυξης ιδεών του G. Polya – Μία διδακτική πρόταση
11Τα βασικά θεωρήματα του Διαφορικού Λογισμού: Τα θεωρήματα του Rolle της Μέσης Τιμής και του Fermat. Οι συνέπειες του θεωρήματος της Μέσης Τιμής – Μία Διδακτική πρόταση
12Τα δύο θεμελιώδη θεωρήματα του Απειροστικού Λογισμού – Μία διδακτική πρόταση
13Οι κυρτές συναρτήσεις: Μία πορεία μεταξύ γεωμετρικής και συναρτησιακής θεώρησης
14Διδακτικές προσεγγίσεις του προβλήματος της σύγκρισης των αριθμών eπ και πστο πλαίσιο της Ανάλυσης
15Η γεωμετρική εποπτεία στην παρουσίαση της απόλυτης τιμής πραγματικού αριθμού: Μία πρόταση για την επίλυση εξισώσεων και ανισώσεων με απόλυτες τιμές στην Α΄ Λυκείου
16 Μία προσέγγιση του μήκους μιας καμπύλης γραμμής με το ορισμένο ολοκλήρωμα