Προκήρυξη-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) καθώς και Υπεύθυνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Προκήρυξη-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) καθώς και Υπεύθυνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων που έχουν τα νόμιμα προσόντα και τις προϋποθέσεις (άρθρο 31 του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ. Α΄/03-08-2021) και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων, καθώς και Υποδιευθυντών/ντριών Ε.Κ. και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ., να υποβάλουν αιτήσεις υποψηφιότητας οι οποίες θα συνοδεύονται από τα αναφερόμενα δικαιολογητικά (άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. Φ.361.22/68/100287/Ε3/2023 (ΦΕΚ 5426/τ. Β΄/14-09-2023) Υ.Α., στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων από την Πέμπτη 21/09/2023 έως και την Δευτέρα 02/10/2023, αυτοπροσώπως ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο email : mail@dide.tri.sch.gr.