Πρόσκληση για Υποβολή Δήλωσης Προτίμησης Θέσης Συμβούλου Εκπαίδευσης για Τοποθέτηση ως Συμβούλου Εκπαίδευσης

Πρόσκληση για Υποβολή Δήλωσης Προτίμησης Θέσης Συμβούλου Εκπαίδευσης για Τοποθέτηση ως Συμβούλου Εκπαίδευσης

Μετά την κύρωση των τελικών πινάκων επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης των Γ΄ και Δ΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 της αριθμ. Φ.351.1/6/40694/Ε3/8-4-2022 (Β΄ 1764) υπουργικής απόφασης, οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες καλούνται να υποβάλουν δήλωση με τη σειρά προτίμησης για την τοποθέτησή τους σε θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης, στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής αιτήσεων (https://teachersapp.it.minedu.gov.gr), εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των πινάκων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ήτοι από την Τετάρτη 18-1-2023 μέχρι και την Πέμπτη 19-1- 2023 και ώρα 23:59.59