Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (Mooc) στο Ευρωπαϊκό Έργο Erasmus +"Connect"

Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (Mooc) στο Ευρωπαϊκό Έργο Erasmus +"Connect"

Τα Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα είναι διάρκειας 100 ωρών (θα ολοκληρωθούν 31 Μαρτίου 2023). Η εγγραφή στο σύστημα ξεκινάει από 1 Ιανουαρίου 2023. Τα Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

 

https://connect-erasmusproject.eu/mooc/