Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Θεσσαλίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Θεσσαλίας

Πρόσκληση των εν ενεργεία Διευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε., έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία και επιθυμούν να ορισθούν ως μέλη του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται). Η θητεία των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών των ανωτέρω υπηρεσιακών συμβουλίων είναι διετής, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του 2023 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 2024. Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται από 16-12-2022 έως και 19-12-2022 αποκλειστικά με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο email των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.