Ανακοίνωση Πινάκων Μοριοδότησης Αιτήσεων Μετάθεσης Εκπαιδευτικών από Περιοχή σε Περιοχή και ΣΜΕΑΕ/ΚΕΔΑΣΥ

Ανακοίνωση Πινάκων Μοριοδότησης Αιτήσεων Μετάθεσης Εκπαιδευτικών από Περιοχή σε Περιοχή και ΣΜΕΑΕ/ΚΕΔΑΣΥ

Από την Δ.Δ.Ε. Τρικάλων ανακοινώνονται οι πίνακες μοριοδότησης των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή ή/και σε ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΑΣΥ.

Δικαίωμα ενστάσεων επί των αναγραφόμενων κριτηρίων έως και 25 Νοεμβρίου 2022.