Πρόσκληση για Υποβολή Δήλωσης Συμμετοχής στην εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μονίμων και Αναπληρωτών Όλων των Ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ.(Συμπεριλαμβανομένων των Στελεχών Εκπαίδευσης) και Αναπληρωτών Ψυχολόγων για το Σχολικό Έτος 2022-2023

Πρόσκληση για Υποβολή Δήλωσης Συμμετοχής στην εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μονίμων και Αναπληρωτών Όλων των Ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ.(Συμπεριλαμβανομένων των Στελεχών Εκπαίδευσης) και Αναπληρωτών Ψυχολόγων για το Σχολικό Έτος 2022-2023

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022549 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», προβλέπεται η εξ αποστάσεως επιμόρφωση Εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών εκπαίδευσης και Ψυχολόγων των ΕΠΑ.Λ., η οποία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτική (Ι.Ε.Π.). Οι δηλώσεις συμμετοχής των εκπαιδευτικών και ψυχολόγων των ΕΠΑ.Λ. υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τη Δευτέρα 17-10-2022 έως την Δευτέρα 07-11-2022, ώρα 15:00, μέσω του συνδέσμου (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php), της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. σύμφωνα με την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα σχετική διαδικασία