Τοποθετήσεις Κοινών Ειδικοτήτων Α/θμιας - Β/θμιας Εκπαίδευσης

Τοποθετήσεις Κοινών Ειδικοτήτων Α/θμιας - Β/θμιας Εκπαίδευσης

Το κοινό Συμβούλιο ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ Τρικάλων, με την 2η/8-9-2016 πράξη του, τοποθέτησε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησής τους στις 09-09-2016.