Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Οργανικά Κενά - Αιτήσεις για τα Εναπομείναντα Οργανικά Κενά

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Οργανικά Κενά - Αιτήσεις για τα Εναπομείναντα Οργανικά Κενά

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 13η/16‐05‐2022 Πράξη του και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις αιτήσεις και την μοριοδότηση των εκπαιδευτικών τοποθέτησε οργανικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς και ανακοινώνει τα εναπομείναντα οργανικά κενά Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής‐ΣΜΕΑΕ σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του για το σχολικό έτος 2022‐2023, όπως φαίνονται στους επισυναπτόμενους πίνακες.

Οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν μετά από άρση υπεραριθμίας σε οργανικά κενά Γενικής Παιδείας σχολικών μονάδων Δ.Ε. Τρικάλων για το σχολικό έτος 2022-2023 καλούνται να παρουσιαστούν στην νέα τους οργανική θέση στις 30/06/2022.