Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Τρικάλων

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Τρικάλων

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 20η/29-08-2022 πράξη του, προτείνει την τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων της Δ.Ε. Τρικάλων. Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στον πίνακα να αναλάβουν υπηρεσία στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες στην 01-09-2022..

Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων και δεν τοποθετήθηκαν σε λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων της Δ.Ε Τρικάλων θα παρουσιαστούν στα σχολεία που ήταν τοποθετημένοι κατά το διδακτικό έτος 2021-2022.

Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στο ΠΥΣΔΕ Τρικάλων από άλλο ΠΥΣΔΕ θα παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας στην Δ.Δ.Ε Τρικάλων και στη συνέχεια στα σχολεία τοποθέτησής τους.