Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Εναπομείναντα Οργανικά Κενά

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Εναπομείναντα Οργανικά Κενά

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, με την 15η/07-06-2022 Πράξη του και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις αιτήσεις και την μοριοδότηση των εκπαιδευτικών τοποθέτησε σε εναπομείναντα οργανικά κενά σχολικών μονάδων Γενικής Παιδείας εκπαιδευτικούς από μετάθεση, βελτίωση θέσης - οριστική τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του για το σχολικό έτος 2022-2023, όπως φαίνονται στο επισυναπτόμενο πίνακα.

Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται οργανικά οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση στις 30 Ιουνίου 2022.