Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών με την Πράξη 20η/20-9-2016 του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών με την Πράξη 20η/20-9-2016 του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, με την 20η/20-9-2016 Πράξη του, τοποθέτησε εκπαιδευτικούς για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία αρμοδιότητάς του.
Ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας: 21/09/2016