Συμπληρωματική Πρόσκληση για Πλήρωση Κενών Θέσεων στο Πρότυπο ΕΠΑΛ Τρικάλων

Συμπληρωματική Πρόσκληση για Πλήρωση Κενών Θέσεων στο Πρότυπο ΕΠΑΛ Τρικάλων

Η Διεύθυνση του Πρότυπου ΕΠΑΛ Τρικάλων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 της περιπτ. ΙΒ του άρθρου 9 της υπό στοιχεία 77231/ΓΔ4/28-06-2022 (Β΄3323) Υ.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους μαθητές, γονείς/κηδεμόνες να προσέλθουν στο σχολείο για υποβολή χειρόγραφης αίτησης εκπρόθεσμης εγγραφής/μετεγγραφής για την πλήρωση των ακολούθων κενών θέσεων.