Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Οριστική Τοποθέτηση των Μόνιμων Μελών Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Οριστική Τοποθέτηση των Μόνιμων Μελών Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π

Καλούνται τα μόνιμα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π που μετατέθηκαν στη Δ.Ε. Τρικάλων να υποβάλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από τις 24/05/2022 έως και τις 02/06/2022 και ώρα 12:00, σύμφωνα με τα κενά που αποτυπώνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα.