Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Μονίμων Εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής για την Εφαρμογή του Αντικειμένου της Κολύμβησης στο Πλαίσιο του Μαθήματος Φυσικής Αγωγής, Ορισμός Συντονιστών Κολύμβησης και Ενέργειες για το Σχολικό Έτος 2022-2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Μονίμων Εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής για την Εφαρμογή του Αντικειμένου της Κολύμβησης στο Πλαίσιο του Μαθήματος Φυσικής Αγωγής, Ορισμός Συντονιστών Κολύμβησης και Ενέργειες για το Σχολικό Έτος 2022-2023

Καλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής οι οποίοι/ες υπηρετούν σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριό τους, όπως υποβάλουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκουν αίτηση για τη διάθεση (μερική ή ολική) ή/και την απόσπασή τους, προκειμένου να διδάξουν το αντικείμενο της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2022-2023.