Παραιτήσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Παραιτήσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Hμερομηνία έναρξης των αιτήσεων παραίτησης είναι η 1/4/2020 ημέρα Τετάρτη και η καταληκτική ημερομηνία είναι η 10/4/2020 ημέρα Παρασκευή. Επίσης, μπορεί να γίνει ανάκληση της αίτησης παραίτησης μέσα σε ένα μήνα από την επιβολή της.

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικότερες συνθήκες, είναι προτιμότερο οι αιτήσεις παραίτησης να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της υπηρεσίας μας (mail@dide.tri.sch.gr), είτε στο φαχ (2431046470), είτε όπως αναφέρεται στην συνημμένη διευκρινιστική εγκύκλιο. Οι εκπαιδευτικοί με την υποβολή της αίτησης παραίτησης δεν είναι απαραίτητο να υποβάλουν και δικαιολογητικά συνταξιοδότησης.

Πληροφορίες: Δ. Τσίγκας ( 2431046416, 2431087733 και 6942255742), Δ. Αρσενιάδης 2431046417