Οδηγίες και πρόγραμμα για την Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α., στα κατά τόπους κέντρα

Οδηγίες και πρόγραμμα για την Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α., στα κατά τόπους κέντρα