Μόνιμοι Διορισμοί 41 Μελών ΕΕΠ σε Κενές Οργανικές Θέσεις Σχολείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Μόνιμοι Διορισμοί 41 Μελών ΕΕΠ σε Κενές Οργανικές Θέσεις Σχολείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Οι διοριζόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν στον προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.