Κατάταξη των Μονίμων Εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Τρικάλων στα Μισθολογικά Κλιμάκια του ν. 4354/2015