Διευκρινίσεις σχετικά με τις μεταθέσεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Διευκρινίσεις σχετικά με τις μεταθέσεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. 144390/Ε2/11-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΓΡΟ46ΜΤΛΗ-ΑΕ0) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. και κατόπιν ερωτημάτων που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας αναφορικά με την αφετηρία υπολογισμού των μονάδων συνθηκών διαβίωσης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

α. Ως αφετηρία υπολογισμού των μονάδων συνθηκών διαβίωσης λογίζεται η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στη Διεύθυνση και

β. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί, για το διάστημα από την ανάληψη υπηρεσίας μέχρι και την προσωρινή τους τοποθέτηση, θα μοριοδοτηθούν με τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης της σχολικής μονάδας όπου τοποθετήθηκαν προσωρινά και όχι της πλησιέστερης στη Διεύθυνση Δ.Ε..

Πληροφορίες: 210 3442116