Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Υποψηφίων Τμημάτων Μαθητείας - ΣΤ' φάση

Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Υποψηφίων Τμημάτων Μαθητείας - ΣΤ' φάση

Επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων των υποψηφίων σύμφωνα με τις οδηγίες του Πληροφοριακού Συστήματος Μαθητείας από την Παρασκευή 05 Νοεμβρίου έως και την Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 14:00.