Αιτήσεις Παραίτησης Εκπαιδευτικών 2020-2021

Αιτήσεις Παραίτησης Εκπαιδευτικών 2020-2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του  Ν.4777/2021, οι αιτήσεις παραίτησης από την υπηρεσία των εκπαιδευτικών υποβάλλονται από  18-02-2021 μέχρι 10-03-2021 και λύεται η υπαλληλική σχέση στις 31-08-2021 .

Μπορεί να γίνει ανάκληση της αίτησης παραίτησης μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην υπηρεσία μας με τους παρακάτω τρόπους:

Α. Με το συνημμένο έντυπο αίτησης, αφού σκαναριστεί και αποσταλεί ηλεκτρονικά στο email της Δ/νσης (mail@dide.tri.sch.gr)

Β. Με υπεύθυνη δήλωση μέσω της εφαρμογής gov.gr  (επιθυμώ την παραίτηση από την υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του τυπικού νόμου  4777/2021, σε εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του τυπικού νόμου 3687/2008- λύση της υπαλληλικής σχέσης στις 31-08-2021) και να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο email της Δ/νσης (mail@dide.tri.sch.gr)

Γ. Αν δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί κάποιος από τους δύο παραπάνω τρόπους, επικοινωνήστε με τους Αρσενιάδη Δημήτριο και Τσίγκα Δημήτριο στους τηλεφωνικούς αριθμούς 24310-46416 και 46417.