Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς προμήθειας μεταλλίων, κυπέλλων και μπαλών για τους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες ΓΕΛ ΕΠΑΛ σχ. έτους 2023-2024

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα τις διατάξεις του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’), όπως τροποποιήθηκε με
ισχύει με το νόμο 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α΄), να καταθέσετε κλειστή γραπτή προσφορά για την προμήθεια
μεταλλίων, κυπέλλων και μπαλών, για τους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες ΓΕΛ ΕΠΑΛ σχ. έτους 2023-
2024, σύμφωνα με το αρ. πρ. 000876/ΕΞ/2024/21-02-2024 έγγραφο της ΔΔΕ Τρικάλων.
Η κλειστή γραπτή προσφορά θα κατατεθεί μέχρι την Παρασκευή 23/02/2024 και ώρα 15:00, στα
γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων , είτε αυτοπροσώπως (Δ/νση Μάρκου
Μπότσαρη 2) , είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο: groith@dide.tri.sch.gr .