Ενημέρωση σχετικά με την υποβολή αιτήσεων παραίτησης σχολικού έτους 2023-2024

Σύμφωνα με το υπό στοιχεία 5420/Ε3/18-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΡ2Ο46ΝΚΠΔ-Ω33) έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, με θέμα «Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ σχολικού έτους 2023-2024 […]» το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης, για το (τρέχον) σχολικό έτος 2023-2024 οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ υποβάλλονται από την Πέμπτη 1-2-2024 έως και τη Δευτέρα 12-2-2024, και θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση των αιτούντων στις 31-8-2024, με την επιφύλαξη ύπαρξης κωλύματος της παρ. 2 του άρθρου 148 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007 – ΦΕΚ 26Α΄).