Κατηγορίες

  • Χωρίς κατηγορίες

Νο
Άρθρα μαθηματικής παιδείας
Προβολές
1Στοχεύοντας στην ανάπτυξη μιας διερευνητικής τάξης στο πλαίσιο της διδασκαλίας των μαθηματικών στο Λύκειο
2Εξισωτές Τριγώνου (Triangle Equalizers) Δημήτρης Ντρίζος και Γιώργος Ρίζος
3Θεώρημα Bolzano:Μια διδακτική προσέγγιση στη βάση της αλληλεπίδρασης των Μαθηματικών και του Προγραμματισμού
4Γεωμετρική Έρευνα πάνω στη θεωρία των παραλλήλων του N. Lobachevsky
5Μια αλγοριθμική προσέγγιση του θεωρήματος Bolzano
6Μέγιστα και Ελάχιστα ως εφαρμογή της μεθόδου συμπλήρωσης τετραγώνου
7Πλεονεκτήματα της γεωμετρικής αναπαράστασης των μαθηματικών εννοιών:Η απόδειξη του θεωρήματος Μέσης Τιμής του Διαφορικού Λογισμού για συναρτήσεις μιας ή δύο πραγματικών μεταβλητών
8Διδακτική αξιοποίηση προβλημάτων επαγωγικής συλλογιστικής στο πλαίσιο ανάπτυξης ιδεών του G. Polya – Μία διδακτική πρόταση
9Τα βασικά θεωρήματα του Διαφορικού Λογισμού:Τα θεωρήματα του Rolle της Μέσης Τιμής και του Fermat. Οι συνέπειες του θεωρήματος της Μέσης Τιμής – Μία Διδακτική πρόταση
10Τα δύο θεμελιώδη θεωρήματα του Απειροστικού Λογισμού – Μία διδακτική πρόταση
11Οι κυρτές συναρτήσεις:Μία πορεία μεταξύ γεωμετρικής και συναρτησιακής θεώρησης
12Διδακτικές προσεγγίσεις του προβλήματος της σύγκρισης των αριθμών eπ και πστο πλαίσιο της Ανάλυσης
13Η γεωμετρική εποπτεία στην παρουσίαση της απόλυτης τιμής πραγματικού αριθμού:Μία πρόταση για την επίλυση εξισώσεων και ανισώσεων με απόλυτες τιμές στην Α΄ Λυκείου
14 Μία προσέγγιση του μήκους μιας καμπύλης γραμμής με το ορισμένο ολοκλήρωμα