Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά για το Σχ. Έτος 2016-2017

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά για το Σχ. Έτος 2016-2017

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, με την 16η/2-9-2016 Πράξη του, τοποθέτησε εκπαιδευτικούς σε λειτουργικά κενά των σχολείων αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τις υποβληθείσες αιτήσεις και τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Οι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την αποστολή της Πράξης Ανάληψής τους στη ΔΔΕ Τρικάλων, προκειμένου να αποσταλεί στη συνέχεια στην οργανική τους θέση.
Ημερομηνία Ανάληψης Υπηρεσίας: 06/09/2016