Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019

Καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γενικής παιδείας να υποβάλουν, εντός της οριζόμενης κατά περίπτωση προθεσμίας, τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα/κριτήρια/ιδιότητες που επικαλούνται για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας στους αξιολογικούς πίνακες Α΄ Γενικής Εκπ/σης.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για την 1ΓΕ/2019: 13/01/2020 - 12/02/2020

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για την 2ΓΕ/2019: 13/01/2020 - 04/03/2020