Παράδοση - Παραλαβή Σχολικών Μοναδων

Παράδοση - Παραλαβή Σχολικών Μοναδων

Η Πράξη παράδοσης - παραλαβής των σχολικών μονάδων θα γίνει στο βιβλίο πράξεων του Διευθυντή σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα υποδείγματα.