Οργανικά Κενά και Πλεονάσματα (Υπεραριθμίες) Δ.Δ.Ε. Τρικάλων

Οργανικά Κενά και Πλεονάσματα (Υπεραριθμίες) Δ.Δ.Ε. Τρικάλων

Tο ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 6η/31-05-2021 Πράξη του διαπίστωσε και ανακοινώνει τον Πίνακα Οργανικών Κενών και Πλεονασμάτων (Υπεραριθμιών) της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων που περιέχει αριθμητικά τα οργανικά κενά και πλεονάσματα (υπεραριθμίες) κατά ομάδα σχολείων, σχολική μονάδα, κλάδο και ειδικότητα για το σχολικό έτος 2021-2022. Επισημαίνουμε ότι τα οργανικά κενά και πλεονάσματα υπολογίστηκαν για κάθε σχολείο λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που αφορούν το μαθητικό δυναμικό (αριθμός μαθητών ανά τάξη), τα εγκεκριμένα τμήματα (αριθμός τμημάτων ανά τάξη) και το εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί οργανικά σ΄ αυτό. Τα οργανικά κενά έχουν αρνητικό πρόσημο ( - ).

Κ α λ ο ύ ν τ α ι

Όσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν οργανικά σε  Σχολικές Μονάδες της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων (είτε υπηρετούν σε αυτές, είτε όχι), σε κλάδο και ειδικότητα που έχει διαπιστωθεί υπεραριθμία και επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Δ.Δ.Ε. Τρικάλων από 01-06-2021 έως 03-06-2021. Λόγω των μέτρων που λαμβάνονται για τον Κορωνοϊό με την αποφυγή συγχρωτισμού στις δημόσιες υπηρεσίες, οι αιτήσεις θα αποστέλλονται υπογεγραμμένες και σκαναρισμένες από τα προσωπικά e-mail των εκπαιδευτικών στο e-mail της Δ.Ε. mail@dide.tri.sch.gr. Σε περίπτωση δυσκολίας αποστολής της αίτησης με αυτόν τον τρόπο, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να απευθύνονται στη σχολική μονάδα που ανήκουν οργανικά και να την αποστέλλουν δια μέσω του σχολείου.