Νομοθεσία Αδειών και 'Εντυπα

Νομοθεσία Αδειών και 'Εντυπα

Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για τη νομοθεσία που διέπει τις σχολικές εκδρομές - μετακινήσεις, καθώς και να βρείτε όλα τα σχετικά έντυπα που απαιτούνται να συμπληρωθούν από τις σχολικές μονάδες ανά περίπτωση.

Προς Διευθυντές Σχολικών Μονάδων

Πριν την ανάρτηση οποιασδήποτε πρόσκλησης ενημερωθείτε για το νομικό πλαίσιο της εκάστοτε μετακίνησης από τις παρακάτω Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους.

Υπουργική Απόφαση 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/Β/6-3-2017)

Διευκρινιστική εγκύκλιος για εκπαιδευτικές ανταλλαγές (210317/Η1/30-11-2017)

Διευκρινιστική εγκύκλιος αναφορικά με τις αδελφοποιήσεις (15589/Η1/30.01.2018)

Συνοπτικός πίνακας εκδρομών και εκπαιδευτικών επισκέψεων που εγκρίνονται από τη ΔΔΕ

Παρατηρήσεις:

  • Σύμφωνα με το Άρθρο 12 της Υ.Α. εφόσον πρόκειται για ημερήσια, απλή μετακίνηση των μαθητών και μαθητριών, ο Διευθυντής του σχολείου λαμβάνει τουλάχιστον τρεις (3) προσφορές για την επιλογή του μεταφορικού μέσου. Η επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς γίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον Διευθυντή. Σε αυτές τις περιπτώσεις η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα ταξιδιωτικά γραφεία αναρτάται αποκλειστικά στην ιστοσελίδα του σχολείου. 
  • Σύμφωνα με το Άρθρο 13 της Υ.Α. για τις προγραμματιζόμενες εκδρομές – μετακινήσεις, με τουλάχιστον μία διανυκτέρευση, ο Διευθυντής του σχολείου προκηρύσσει στην ιστοσελίδα της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  • Σύμφωνα με το Άρθρο 13 της Υ.Α. η καταληκτική ημερομηνία της κατάθεσης των προσφορών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες μετά την ανάρτηση της προκήρυξης.
  • Δεν παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης των οδοιπορικών των συνοδών σχολικών εκδρομών Πρότυπα Εντύπων

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προς Ταξιδιωτικά Γραφεία

Υπενθυμίζεται ότι η δημιουργία και αποστολή της πρόσκλησης προς τα ταξιδιωτικά γραφεία γίνεται αποκλειστικά μέσω της αντίστοιχης φόρμας του Π.Σ. "ΑΘΗΝΑ"

ΠΡΟΣΟΧΗ: στη συγκεκριμένη φόρμα, οφείλετε ρητά να αναφέρετε τα παρακάτω:

στο πεδίο 4 (ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)

  • Το είδος του οχήματος (μονώροφο - διώροφο)
  • Πιθανές προδιαγραφές που επιθυμεί το σχολείο
  • Η επιθυμία για ύπαρξη δεύτερου οδηγού (εφόσον υπάρχει)

στο πεδίο 12 (ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ):

  • Την υποχρέωση το πρακτορείο να είναι σε θέση να τηρήσει το πρόγραμμα της εκδρομής που υπογράφεται από το σύνολο των διδασκόντων
  • Βεβαίωση τήρησης προϋποθέσεων νομιμότητας του μέσου / των μέσων και του προσωπικού (οδηγού - οδηγών)

Οι ανωτέρω παρατηρήσεις αναφέρονται και στο ιδιωτικό συμφωνητικό που φαίνεται παρακάτω και αναρτάται στη σελίδα του σχολείου.

Παρακαλείσθε να έχετε υπόψη σχετικά και το ΦΕΚ 2687/2011

Υπόδειγμα Σύμβασης Οργανωμένου Ταξιδιού (Ιδιωτικό Συμφωνητικό)

Ενημερωτικό έγγραφο για περίπατο με μεταφορικό μέσο

Έντυπο 1 : Ενημέρωση για περίπατο με μεταφορικό μέσο (Άρθρο 1 και τελευταίο εδάφιο του άρθ. 16)

Ημερήσια Εκπαιδευτική Εκδρομή

Έντυπο 2α : Αίτημα έγκρισης ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής (Παρ. 2 του άρθ. 2)

Πρακτικό Ημερήσιας Εκπαιδευτικής Εκδρομής άρθρο 2 παρ.2.1

Πολυήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή

Έντυπο 2β : Αίτημα έγκρισης πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής (Παρ. 3 του άρθ. 2)

Πρακτικό Πολυήμερης Γ Λυκείου άρθρο 2 παρ.3

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων

Έντυπο 3α : Αίτημα έγκρισης εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Παρ. 1 του άρθ. 3)

Πρακτικό Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων άρθρο 3 παρ.1

Μετακίνηση στο Πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος

Έντυπο 4 : Ενημέρωση για διδακτική επίσκεψη (Άρθ. 4 και τελευταίο εδάφιο του άρθ. 16)

Υπόδειγμα_ Δ/ντή Σχολικής Μονάδας για πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης

Έντυπο 3β : Αίτημα έγκρισης εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος (Παρ. 2 του άρθ. 3)

Πρακτικό Αναλυτικού Προγράμματος – άρθρο 3 παρ.2

Πρακτικό Διδακτικής Επίσκεψης – άρθρο 4

Μετακίνηση στο Εξωτερικό

Έντυπο 5 : Αίτημα έγκρισης μετακίνησης στο εξωτερικό για εκπαιδευτικές αναταλλαγές, αδελφοποιήσεις κλπ (Άρθρο 5)

Πρακτικό για Εξωτερικό – άρθρο 5

Μετακίνηση στο Εξωτερικό - Erasmus

Έντυπο 6α : Λίστα ελέγχου δικαιολογητικών

Έντυπο 6β : Διαβιβαστικό για έγκριση μετακίνησης στο εξωτερικό, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού προγράμματος

Έντυπο 6γ : Αίτηση έγκρισης μετακίνησης μαθητών - εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού προγράμματος

6α. Πρακτικό αποδοχής εγκεκριμένου σχεδίου, συγκρότησης παιδαγωγικής ομάδας και ορισμού υπευθύνου για Ευρωπαϊκό πρόγραμμα

6β. Πρακτικό μετακίνησης μαθητών - εκπαιδευτικών στο πλαίσο Ευρωπαϊκού προγράμματος

Μετακίνηση στο πλαίσιο Αθλητικών Δραστηριοτήτων

Εντός Ορίων ΔΔΕ Τρικάλων

Πρακτικό Αθλητικών Δραστ. ΕΝΤΟΣ Ορίων ΔΔΕ Τρικάλων – άρθρο 7

Εκτός Ορίων ΔΔΕ Τρικάλων

Έντυπο 7 : Αίτημα έγκρισης μετακίνησης για Αθλητικές Δραστηριότητες (Άρθρο 7)

Πρακτικό Αθλητικών Δραστ. ΕΚΤΟΣ Ορίων ΔΔΕ Τρικάλων – άρθρο 7

Επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων

Έντυπο 8 : Αίτημα έγκρισης μετακίνησης στη Βουλή των Ελλήνων (Άρθρο 8)

Πρακτικό Βουλή των Ελλήνων – άρθρο 8

Μετακίνηση Μαθητών σε Μαθητικά Συνέδρια, Ημερίδες κλπ

Έντυπο 9 : Αίτημα έγκρισης μετακίνησης για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή εκδηλώσεις (Άρθρο 9)

Πρακτικό Διαγωνισμών, Μαθητικών Συνεδρίων, Ημερίδων, Εκδηλώσεων κλπ – άρθρο 9