Επιλεγέντες Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχ. έτος 2018-2019

Επιλεγέντες Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχ. έτος 2018-2019

Παρακαλούνται οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν στη ΔΔΕ Τρικάλων (γραφείο 303) τη Δευτέρα 10/12/2018 και έως τις 09:00 π.μ. με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

  1. Φωτοαντίγραφο πτυχίου           
  2. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
  3. Φωτοαντίγραφο ΑΦΜ
  4. Φωτοαντίγραφο ΑΜΚΑ
  5. Φωτοαντίγραφο Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ
  6. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου Εθνικής Τράπεζας με το IBAN
  7. Γνωματεύσεις Παθολόγου και Ψυχιάτρου

Όσοι δεν ενδιαφέρονται να προσληφθούν οφείλουν να ενημερώσουν για τη μη αποδοχή.