Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων στο πλαίσιο της πράξης:<<Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρίες ή /και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ,2019-2020

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων στο πλαίσιο της πράξης:<<Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρίες ή /και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ,2019-2020