Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων στο πλαίσιο της πράξης:<<Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή /και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ,σχολικό έτος 2019-2020>>

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων στο πλαίσιο της πράξης:<<Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή /και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ,σχολικό έτος 2019-2020>>