Ανακοινοποίηση Oνομαστικών Υπεραριθμιών

Ανακοινοποίηση Oνομαστικών Υπεραριθμιών

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την αριθμ. 9η/03-07-2020 πράξη του, αποφάσισε την ανακοινοποίηση των ονομαστικών υπεραριθμιών, προκειμένου να εφαρμοστεί κατά την διαδικασία κρίσης υπεράριθμων εκπαιδευτικών, η παράγραφος η΄ του άρθρου 63 του νόμου 4653/2020 (ΦΕΚ 12Α’) σύμφωνα με την οποία καταργήθηκαν οι παράγραφοι 3, 4 και 6 του άρθρου 30 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71Α’), που εκ παραδρομής δεν ελήφθη υπόψη.